Centrum Sztuki w Oławie


Regulamin kart podarunkowych

Regulamin kart podarunkowych (Do pobrania PDF) – Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kart Podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE

I.  Postanowienia ogólne i Definicje

1. „Regulamin”– niniejszy Regulamin określa ogólne zasady wydawania i użytkowania Karty Podarunkowej.

2. „Wydawca”– Centrum Sztuki w Oławie z siedzibą w Oławie przy ulicy Młyńskiej 3,55-200 Oława.

3. „Centrum” – Centrum Sztuki w Oławie .

4. „Karta Podarunkowa” – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Centrum Sztuki w Oławie , dla którego został wydany, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

5. „Nabywca”– osoba , która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

6. „Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Centrum.

7. „Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży w Centrum.

8. „Usługi” – usługi oferowane w Centrum.

II. Zakup Karty Podarunkowej

1. Karty Podarunkowe są wydawane tylko na okaziciela i sprzedawane w kasie Centrum .

2. Właścicielem Karty Podarunkowej jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej.

3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Centrum . Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w oznaczonym terminie ważności Karty.

4. Środki pieniężne przekazane Wydawcy, z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, stają się własnością Wydawcy.

5. Zapłata za kartę prodarunkową może nastapić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej akceptowanej w Centrum. Płatność za kartę nie może być dokonana przy użyciu innej karty Podarunkowej.

6. Karty Podarunkowe dostępne są bez określenia nominału na dowolne doładowanie od kwoty 30 zł do 500 zł.

7. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem jej zakupu przez Nabywcę.

8. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.

9. Wydanie karty Podarunkowej nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca ma prawo otrzymać od Wydawcy- na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej -wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

10. Nabywca wraz z Kartą Podarunkową otrzyma od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, potwiedzający jej nabycie oraz wartość nominalną i numer nabywanej karty Podarunkowej.

III. Użytkowanie Karty Podarunkowej

1. Kartą Podarunkową można posługiwać się w celu zapłaty za Towary i Usługi wyłącznie w Centrum .

2. Karta Podarunkowa może być wykorzystana na zasadach okreslonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową w kasie Centrum.

3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne ( gotówkę) w całości lub części. Karta Podarunkowa zakupiona w Centrum nie może zostać zwrócona Wydawcy.

4. Towary lub Usługi zakupione za pomocą Karty Podarunkowej podlegają tym samym zasadom zwrotu co pozostałe zakupy. W przypadku zwrotu produktu kwota zakupionego produktu zostanie przelana na Kartę Podarunkową, ponownie ją zasilając.

5. Wydawca przyjmuje do realizacji w Centrum wyłacznie Karty Podarunkowe, które są aktywne i nieuszkodzone i posiadają wszelkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

6. Użytkownik jest upoważniony do dokonywania transakcji na Karcie Podarunkowej do wysokości aktualnego salda dostępnych środków. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji płatności Kartą Podarunkową z powodu zbyt niskiego salda dostępnych środków na Karcie.

7. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania w okresie ważności Karty Podarunkowej.

8. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.

9. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania środków na Karcie Podarunkowej, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

10. Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do dnia obowiązującego jako termin ważności Karty Podarunkowej.

11. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu daty ważności Karty Podarunkowej.

12. Termin ważności Karty Podarunkowej oraz saldo dostępnych środków można sprawdzić w Kasie Centrum okazując Kartę Podarunkową.

IV. Utrata, zniszczenie lub nieuprawnione korzystanie z Karty Podarunkowej

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone lub zniszczone po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nieleżących po stronie Wydawcy.

2. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty ( w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu Użycia Karty Podarunkowej przez osoby postronne. W przypadku utraty, uszkodzenia lib zniszczenia Karty Podarunkowej , o której mowa powyżej Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na nową.

3. Centrum ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku , gdy karta jest uszkodzona i uniemożliwia to elektroniczne odczytanie zapisanych na niej informacji.

V. Wygaśnięcie ważności Karty Podarunkowej

1. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia zakupu. Po przekroczeniu terminu ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Centrum. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej pozostaną niewykorzystane kwoty na Karcie Podarunkowej, to kwoty te nie podlegają zwrotowi nie mogą byś przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy lub Użytkownika.

VI. Ochrona Danych Osobowych

1. Administrator Programu Kart Podarunkowych nie używa danych osobowych do celów marketingowych.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Kart Prezentowych będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 ( czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje dotyczące Karty Prezentowej mogą być składane bezpośrednio w Kasie Centrum w godzinach otwarcia.

VIII. Postanowienia Końcowe

1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

2. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej, www.kultura.olawa.pl oraz w kasie Centrum. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego regulaminu w formie pisemnej.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej oraz w kasie Centrum .

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 9.02.2017r.